หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณล่าสุด >> รวมไฟล์ตัวชี้วัดทั้งหมด <<

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
O8 : กระดานถาม-ตอบ Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
(การดำเนินงาน)
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(การปฏิบัติงาน)
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(การให้บริการ)
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
(การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาวัสดุ)
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรืแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(นโยบาย No Gift Policy)
O31 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
(การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี)
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(แผนป้องกันการทุจริต)
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(มาตรฐานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม)
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)
O42 : มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยยงาน